Pakuan pos – Sampurna ning isun
Sampurnakeun diri anjeun
Kalimah ngaguliah tina manah nu ngeunah
Ragem tina atining adem ayem
Gemah ripah repeh rapih
Kalayan nyampurnakeun kahirupan tina aci diri sajati
Silih asih, silih asah, silih asuh
Sangkan ngajantenkeun manusa Sunda nu nyilihwangi
Rakean hirup kana ngaraksa tur diriksa
Kasampurnaan ucapan
Kasampurnaan rurunguan
Kasampurnaan titingalian
Kasampurnaan aangseuan
Ku resep sadaya
Muleudkeun patekadan
Ngahiji tara sulaya jangji
Ulah moekan ka batur ti gigir
Kudu deudeuhan, welasan, asihan
Nulung ka nu butuh
Nalang ka nu susah
Nganteur ka nu sieun
Nyaangan ka nu poekeun

Kacatur ciciren urang Sunda
Sareundeuk saigel sabobot sapihanean
Ku adiluhung ngamuarab kanu Maha Agung.

Urang silih emutan
Raksa palebah mawa ulah aya carita nu kocega
Ceuli kajaga ku runguna
Letah kajaga ku ucapna
Irung kajaga ku angseuna
Panon kajaga ku awasna
Sangkan hirup tiasa mapat tali asih ka sawarga sadaya urang Sunda nu aya di jagat mandala.

Ku: Ace Sumanta
Bogor, 9 Mei 2020